GARANTI CROWN-SERIEN

10 ÅRS STRUKTUR
7 ÅRS YTA
5 ÅRS RÖRSYSTEM 5 ÅRS UTRUSTNING
5 ÅRS EXTERIÖR
2 ÅRS KOMPONENTER
1 ÅR DELAR

VILL DU ANMÄLA ETT FEL MED HÄNVISNING TILL DENNA GARANTI – VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG HÄR!

VAD MARQUIS CORP. LIMITED GARANTIN TÄCKER
Marquis Corp. garanterar att våra produkter ska vara fria från defekter i material och tillverkning under den giltighetstid som anges exklusivt i denna garanti. Tillbehör som köps från Marquis Corp. eller en Marquis®-återförsäljare som auktoriserats av Marquis Corp. och som installeras i spa-enheten efter att enheten har tillverkats täcks inte av denna garanti, men kan ha andra garantier. Läs ägarhandboken för att se hur spa-enheten ska installeras, användas och underhållas. Marquis® begränsade garanti, som tillhandahålls av denna ägarens skyddsplan, ges endast till den ursprungliga köparen av spa-enheten och kan inte överföras.

Den förstärkta strukturen garanteras mot läckor under tio år. Kopplingar och fästen täcks inte.

Akrylytan garanteras mot blåsor, sprickor och delaminering under sju år. Används ett annat spa-lock än Marquis® WeathershieldTM kommer garantin att upphöra att gälla.

Rör och kopplingar garanteras mot vattenläckage under fem år. Garantin gäller inte packningar eller tätningar.

Den elektroniska utrustningen garanteras mot defekter i material eller tillverkning under fem år. Utrustningen omfattar datorkort, pumpar, kontrollpaneler, värmeelement och värmegivare. MicroSilk®-systemet och tillhörande komponenter omfattas av en treårsgaranti som täcker delar och arbetskostnader. Ljudsystemet och tillhörande komponenter omfattas av en separat garanti.

Fotpanelens syntetiska exteriör samt DuraBaseTM garanteras mot sprickor och flagor under fem år.

Ozonator garanteras mot defekter i material eller tillverkning under två år.

Lysdioder, ventiler, spa-lock, jetmunstycken, inline-desinfektionssystem och skydd täcks under ett år. Garantin täcker inte kostnaden för arbetskraft i samband med dessa delar. Garantin täcker inte kostnaden för arbetskraft i samband med dessa delar.

Säkringar, filter, filterlock, vadderade nackstöd, patronhållare och andra artiklar som inte uttryckligen nämns i garantin garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning vid leveransen. Garantin täcker inte kostnaden för arbetskraft i samband med dessa delar.

Ljud och ljudkomponenter har ett års garanti, inklusive delar och arbetskostnader.

10 ÅRS STRUKTUR 7 ÅRS YTA

5 ÅRS RÖRSYSTEM 5 ÅRS UTRUSTNING

5 ÅRS EXTERIÖR

2 ÅRS KOMPONENTER

1 ÅR DELAR

Giltighetstiden för Marquis Corp. begränsade garanti
Giltighetstiden för garantin börjar det datum då produkten säljs till dig och varar under den tid som anges för varje enskild komponent i denna garanti.

Vad du bör göra om du får problem
Om inget annat skriftligen angetts av Marquis Corp. ska endast Marquis Corp. och våra ombud anses vara auktoriserade att utföra garantiservice på spa-enheter från Marquis Corp.Om du upplever ett problem ber vi dig kontakta din auktoriserade Marquis®-återförsäljare.
Du kommer bli ombedd att tillhandahålla följande uppgifter när du begär garantiservice: namn, adress och kontaktuppgifter, serienummer och beskrivning av spa-enheten och en beskrivning av problemet. Du kan behöva tillhandahålla ett inköpsbevis för spa-enheten innan du kan få garantiservice.

Vad Marquis Corp kommer att göra om du får problem
Marquis Corp. samtycker till att reparera rör eller ytdefekter och att reparera eller tillhandahålla ersättningsdelar för fabriksinstallerade komponenter som täcks av denna garanti och som vid närmare granskning av Marquis Corp. visar sig ha tillverkningsdefekter. Material som ska granskas måste returneras till Marquis Corp. med betald frakt.

Marquis Corp. kommer utan kostnad att erbjuda delar och arbete (enligt på förhand bestämda scheman) för att reparera eller ersätta komponenter som har fel orsakade av tillverkningsdefekter. Ansvariga auktoriserade Marquis®-återförsäljare kan komma att ta ut ytterligare service- och reseavgifter.

Om Marquis Corp. eller någon av våra agenter fastställer att problemet kan åtgärdas genom att erbjuda en ersättningsdel som du kan installera i spa-enheten kommer vi utan kostnad att tillhandahålla sådana delar när du returnerar den defekta delen. Alla ersättningsdelar gäller under den ursprungliga garantin för spa-enheten där de installeras, även tiden som återstår på garantin, och omfattas inte av några separata eller oberoende garantier av något slag.

För att underlätta reparationerna kan Marquis Corp. eller våra återförsäljare komma att begära att få tillgång till spa-utrustningen. Det är ditt ansvar att tillhandahålla obehindrad åtkomst till utrustningen.

Vad Marquis Corp begränsade garanti inte täcker
Inga garantier ska anses gälla för spa-enheter som har (i) modifierats, ändrats eller anpassats utan skriftligt godkännande från Marquis Corp., (ii) behandlats illa eller används på sätt som inte följer spa-enhetens användarhandbok, (iii) reparerats av tredje part som inte auktoriserats av Marquis Corp., (iv) installerats felaktigt av någon part, (v) använts tillsammans med utrustning som inte täcks av garantin om problemen kan förknippas med denna användning, (vi) flyttats, om problemen kan förknippas med flytten, och (vii) placerats på någon annan stödyta än vad som anges i de tryckta anvisningarna. Andra undantag inkluderar spa-enheter som har använts i kommersiella sammanhang, inklusive men inte begränsat till hyresentiteter. Läs anvisningarna i ägarhandboken för att se hur spa-enheten ska installeras, användas och underhållas.

Andra artiklar som inte täcks av garantin är fraktkostnader, kostnader för arbete och material
vid flytt eller byte av spa-enheten, skador eller blekt färg på spa-ytan och fläckar på spa-ytan eller utrustningen som orsakats av slag, repor eller slipande eller frätande rengöringsmedel, skador som orsakats av extrema vattentemperaturer utanför skalan 0 °C till 49 °C (32 °F till
120 °F) under några omständigheter, samt skador på spa-ytan eller utrustningen som orsakats av naturliga händelser som vind eller kraftökningar. Om spa-ytan och kopplingarna skadas av att spa-enheten lämnas otäckt och utan vatten i direkt solljus och drabbas av solnötning, leder detta till att garantin upphör att gälla.

Andra kostnader som inte direkt rör reparationen av spa-enheten, som telefonavgifter eller uteblivet arbete, omfattas inte av denna garanti. Om etiketten med Marquis Corp. serienummer avlägsnas eller manipuleras kommer garantin upphöra att gälla. Kunden får inte demontera spa-enheten och alla försök att demontera system som inte beskrivs här ska anses utgöra en modifikation eller ändring av spa-enheten och leder till att garantin upphör att gälla.

BEGRÄNSNINGAR
Den enda kompensation du har rätt till och som Marquis Corp. är skyldiga till i samband med tillverkningen och försäljningen av Marquis spa-produkter är att reparera eller ersätta (Marquis val) defekta delar enligt den begränsade garantin. Alla andra uttryckta eller underförstådda föreställningar av garantier, även underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte samt icke-intrång, utesluts i den utsträckning det tillåts enligt lag.

Om det inte krävs av gällande lagstiftning ska Marquis Corp. inte hållas skyldiga för skadestånd, förluster eller skador på personer eller egendom, oavsett hur dessa uppstått, i samband med tillverkningen eller försäljningen av Marquis spa-produkter. Detta omfattar indirekta, straffbelagda, särskilda, oavsiktliga eller följdskador (vilket omfattar, utan att begränsas till, förlorad användbarhet) oavsett om anspråket på sådana skadestånd, förluster eller skador görs utifrån ett avtalsbrott, garantibrott eller annan åtalbar handling, även om Marquis Corp. tidigare informerats om risken för sådana skador.

Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kanske också har andra rättigheter som varierar utifrån region.

VIKTIGT! Vissa jurisdiktioner tillåter inte att oavsiktliga eller följdskador utesluts eller begränsas och därför kan det hända att begränsningen eller uteslutningen av dessa inte gäller dig.

ANSVARSFRISKRIVNING
Inga andra garantier, uttryckta eller underförstådda, erbjuds utöver denna begränsade garanti. Marquis Corp. erbjuder inga garantier om varornas säljbarhet eller varornas lämplighet för ett visst syfte.

Ingen annan person eller enhet har bemyndigats att erbjuda garantier, föreställningar eller löften som inte anges i denna uttryckligt skrivna garanti och Marquis Corp. ska inte vara bundna av sådana ytterligare garantier, föreställningar eller löften.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som kan variera utifrån region.